Algemene voorwaarden

Artikel 1. ALGEMEEN

1.1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en onderhoudsovereenkomsten en/of overeenkomsten van koop/verkoop van producten of diensten van Nero Water B.V., verder genoemd Nero Water. De algemene voorwaarden zijn te vinden op www.nerowater.nl;

1.2. Aanvullingen of afwijkingen van deze voorwaarden moeten schriftelijk overeengekomen worden en gelden alleen voor die overeenkomst waarvoor ze gemaakt zijn;
1.3. Andersluidende algemene voorwaarden, daaronder begrepen de (inkoop)voorwaarden van de wederpartij, worden door Nero Water niet geaccepteerd, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen en door Nero Water is bevestigd.

Artikel 2. OFFERTE

2.1. Alle aanbiedingen zijn geheel vrijblijvend en hebben een geldigheidsduur van 30 dagen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Een aanbieding die een termijn bevat kan door Nero Water desondanks worden herroepen, zelfs na ontvangst van de opdracht, mits binnen 5 werkdagen na ontvangst van die opdracht;
2.2. Hoewel de belangrijkste kenmerken van producten zo nauwkeurig mogelijk worden weergegeven hebben zij het karakter van een benaderende aanduiding en binden Nero Water niet;

2.3. Nero Water stelt haar offertes samen op basis van een inschatting van de benodigde werkuren voor projectvoorbereiding (regiewerk), materiaalgebruik en andere project gerelateerde zaken. Nero Water bepaalt deze uren in alle redelijkheid echter zijn bij benadering, mits anders is overeengekomen (aangenomen werk);

2.4. De offerte dient door de wederpartij te worden ondertekend en te worden geretourneerd naar Nero Water. Wanneer de offerte niet is ondertekend gaat Nero Water er vanuit dat de offerte verwoord hetgeen partijen zijn overeengekomen. Vooral het ontbreken van een handtekening doet niets af aan de verbindende kracht van het aanbod en de aanvaarding daarvan;

Artikel 3. OVEREENKOMSTEN
3.1. Een overeenkomst wordt eerst geacht rechtsgeldig tot stand te zijn gekomen nadat wederpartij het onderliggende document voor akkoord heeft ondertekend, Nero Water de opdracht schriftelijk heeft bevestigd dan wel met de uitvoering van de opdracht is begonnen. De inhoud van de overeenkomst wordt bepaald door de offerte, getekende overeenkomst en/of opdrachtbevestiging van Nero Water en deze algemene voorwaarden;
3.2. Indien – nadat de opdracht is verstrekt – gedurende het ontwerp de wederpartij additionele wensen heeft die niet in de opdracht zijn opgenomen, dan worden deze uren op basis van het vast uurtarief – naast de overeengekomen hoofdsom – in rekening gebracht, tenzij anders is overeengekomen. Een opdracht tot meerwerk dient de wederpartij schriftelijk te bevestigen. Wijzigingen in de oorspronkelijke opdracht – van welke aard dan ook – moeten schriftelijk door Nero Water bevestigd worden. De oorspronkelijk overeengekomen datum van levering van apparaten of producten komt door de wijziging te vervallen.

Artikel 3a. HUUROVEREENKOMSTEN

3a.1. Indien sprake is van een huurovereenkomst, dan is het onder- en weder verhuren van de gehuurde apparaten niet toegestaan tenzij met schriftelijke toestemming van Nero Water;

3a.3. Nero Water heeft het recht de huurovereenkomst te allen tijde, zonder rechterlijke tussenkomst te beëindigen, indien naar haar oordeel, de gehuurde apparaten door de wederpartij niet op zorgvuldige wijze wordt gebruikt;

3a.4. Opzegging van de huurovereenkomst dient tenminste twee maanden voor beëindiging van de overeenkomst schriftelijk te geschieden;

3a.5. Het is wederpartij niet toegestaan de gehuurde apparaten naar een nader dan in de overeenkomst vermeld adres over te (doen) brengen zonder voorafgaande toestemming van Nero Water;

3a.6. Het is wederpartij verboden zelf enige reparatie te verrichten of te doen verrichten;

3a.7. Een eventuele reparatie van een beschadiging van het gehuurde apparaat, zal voor rekening komen van de wederpartij;

3a.8. Het is de wederpartij niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Nero Water zijn rechten en plichten uit hoofde van de overeenkomst over te dragen aan een derde;

3a.9. De wederpartij is verplicht het gehuurde apparaat te behandelen als een goed huisvader. De wederpartij dient de gehuurde apparaten gesorteerd en schoon gemaakt te retourneren in de staat waarin zij zijn ontvangen en in goede staat van onderhoud, behoudens normale slijtage. Worden de gehuurde zaken niet schoon geretourneerd, dan behoudt Nero Water zich het recht voor om de wederpartij reinigingskosten in rekening te brengen. De wederpartij mag tijdens de huurperiode niets veranderen aan de gehuurde zaak dan wel dat goed gebruiken voor andere doeleinden dan waarvoor dat goed geëigend is.

Artikel 4. SANITAIR ONDERHOUDABONNEMENT

4.1. Een abonnement wordt aangegaan voor een periode van 12 maanden, waarin Nero Water eens per half jaar een onderhoudsbeurt uitvoert aan het gehuurde apparaat, tenzij schriftelijk anders wordt overeengekomen;

4.2. In afwijking van lid 1 van dit artikel kan schriftelijk een andere frequentie/periode van onderhoudsbeurten worden afgesproken tussen Nero Water en wederpartij;

4.3. Indien wederpartij een sanitair onderhoudsovereenkomst wil sluiten heeft Nero Water de mogelijkheid de apparatuur vooraf te inspecteren, zodat vastgesteld kan worden of de apparatuur voor aanvang van de overeenkomst in goede staat verkeert;

4.4. Werkzaamheden, zoals het vervangen van versleten of defecte onderdelen, het opsporen en/of opheffen van storingen en hiermee verband houdende reiskosten vallen niet onder het abonnement;

4.5. Opzegging van een onderhoudsabonnement dient te worden gedaan met inachtneming van een opzegtermijn van twee maanden.

Artikel 5. UITVOERING VAN DE OVEREENKOMST

5.1. Nero Water zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren en op grond van de op dat moment bekende stand van de wetenschap;

5.2. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Nero Water het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden;

5.3. De wederpartij draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Nero Water aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de wederpartij redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Nero Water worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Nero Water zijn verstrekt, heeft Nero Water het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de wederpartij in rekening te brengen;

5.4. Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kan Nero Water de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten tot dat de wederpartij de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd. Bij het uitblijven van een opeisbare betaling zijdens de wederpartij is Nero Water gerechtigd de aanvang van de vervolgwerkzaamheden opschorten;

Artikel 6. LEVERTIJD, LEVERING, RISICO
6.1. De in de opdrachtbevestiging genoemde c.q. overeengekomen levering van producten of gehuurde apparaten geldt niet als fatale termijn en worden slechts bij benadering aangegeven, ook niet indien deze door wederpartij uitdrukkelijk is aanvaard. Bij niet tijdige levering is Nero Water dan ook eerst na schriftelijke ingebrekestelling in verzuim;

6.2. De genoemde c.q. overeengekomen datum van levering wordt in ieder geval, maar niet uitsluitend, automatisch verlengd met de periode(n) gedurende welke:
– er sprake is van vertraging in de fabricage en/of verzending en/of vervaardiging en/of van enige andere de uitvoering tijdelijk verhinderende omstandigheid, ongeacht of dit Nero Water kan worden toegerekend;
– wederpartij in één of meer verplichtingen jegens Nero Water tekortschiet of er gegronde vrees bestaat dat hij daar in tekort zal schieten, ongeacht of de redenen daarvoor gegrond zijn of niet;
– wederpartij Nero Water niet in staat stelt de overeenkomst uit te voeren. Deze situatie doet zich onder meer voor indien de wederpartij in gebreke blijft de plaats van aflevering mee te delen of voor de uitvoering benodigde gegevens, zaken of faciliteiten ter beschikking te stellen;

6.3. Voor levering van orders onder de € 50,00 worden leveringskosten in rekening gebracht van € 15,00.

Artikel 7. PRIJZEN
7.1. Alle prijsopgaven en de prijzen die Nero Water in rekening brengt, zijn de op het moment van de aanbieding c.q. van het tot stand komen van de overeenkomst geldende prijzen en exclusief BTW, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen;

7.2. Indien na het sluiten van de overeenkomst de prijzen van materialen, belastingen en/of andere factoren die de prijs van de goederen en/of diensten mede bepalen, een wijziging ondergaan, is Nero Water gerechtigd deze prijswijzigingen door te voeren. Prijswijzigingen van meer dan 10% geven wederpartij het recht om de overeenkomst te ontbinden, mits dit schriftelijk en binnen zeven dagen na ontvangst van de desbetreffende mededeling gebeurt. Een ontbinding als voormeld geeft wederpartij geen recht op vergoeding van enigerlei schade.

Artikel 8. BETALING EN BORG
8.1. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum. Mochten andere betalingscondities zijn overeengekomen, dan blijken deze uit de factuur;

8.2. De wederpartij is verplicht, voordat hij de gehuurde goederen in ontvangst neemt, aan Nero Water een door hem vast te stellen waarborgsom te geven of over te maken op aangegeven bankrekeningnummer;
8.3. De wederpartij is in verzuim na verloop van de in lid 1 van dit artikel genoemde betalingstermijn zonder dat daartoe een ingebrekestelling is vereist, ongeacht of de overschrijding daarvan wederpartij al dan niet kan worden toegerekend;
8.4. Onverminderd de haar verder toekomende rechten, is Nero Water alsdan bevoegd een rente te berekenen over het openstaande bedrag van 1.5% per maand of een gedeelte van een maand, vanaf de betreffende vervaldag;
8.5. Binnenkomende betalingen strekken tot voldoening van de oudst openstaande posten, rente en kosten, zelfs al verklaart de wederpartij te dien aanzien anders.
Artikel 9. ANNULERING
In geval van annulering door wederpartij voor aanvang van de order, zijn alle door Nero Water ter zake van de opdracht gemaakte kosten alsmede de gederfde winst onmiddellijk opeisbaar, met een minimum van 10% van de hoofdsom, alles voor zoveel nodig te vermeerderen met eventuele door Nero Water ten gevolge van de annulering geleden schade.

Artikel 10. EIGENDOMSVOORBEHOUD

10.1. Alle door Nero Water geleverde apparaten, producten en zaken, daaronder eventueel mede begrepen ontwerpen, schetsen, tekeningen, films, software, (elektronische) bestanden, enz., blijven eigendom van Nero Water totdat de wederpartij alle verplichtingen uit de overeenkomsten is nagekomen;

10.2. De wederpartij is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren;

  1. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken danwel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is wederpartij verplicht Nero Water zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen;

10.4. De wederpartij verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffing- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek ter inzage te geven;

10.5. Door Nero Water geleverde zaken, die krachtens het onder 1. van dit artikel bepaalde onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht en nimmer als betaalmiddel worden gebruikt;

10.6. Voor het geval dat Nero Water zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de wederpartij reeds nu onvoorwaardelijke en niet herroepbare toestemming aan Nero Water of door deze aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van Nero Water zich bevinden en die zaken mede terug te nemen. 

Artikel 11. GARANTIE, ONDERZOEK, RECLAMES

11.1. Nero Water garandeert dat alle zaken en producten geschikt en wettelijk toelaatbaar zijn voor het doel waarvoor zij zijn bestemd, dat zij conform de overeengekomen specificaties zijn en dat deze zaken vrij van materiaal- en fabricage gebreken zijn;

11.2. Met inachtneming van hetgeen elders in deze voorwaarden is bepaald, staat het Nero Water in voor de deugdelijkheid alsmede de kwaliteit van de door haar geleverde producten;

11.3. Indien de geleverde producten niet voldoen aan de in het normale verkeer daaraan te stellen eisen, dient wederpartij Nero Water hiervan direct in kennis te stellen;

11.4. Klachten over de verrichtte werkzaamheden dienen door de wederpartij binnen 8 dagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden te worden gemeld aan Nero Water. Na het verstrijken van deze termijn worden reclames niet meer in behandeling genomen. Nero Water zal wederpartij binnen 18 werkdagen na de ontvangst van de reclame schriftelijk op de hoogte brengen van de gegronde, dan wel ongegronde bevinding. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Nero Water in staat is adequaat te reageren;

11.5. Indien een klacht gegrond is, zal Nero Water de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de wederpartij aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient door de wederpartij schriftelijk kenbaar te worden gemaakt;

11.6. Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen werkzaamheden niet meer mogelijk of zinvol is, zal Nero Water te hare keuze respectievelijk andere werkzaamheden verrichten dan wel een prijsreductie verlenen;

11.7. Reclame is niet mogelijk indien:

– de geleverde producten een of meer onvolkomenheden c.q. afwijkingen vertonen die vallen binnen een redelijke tolerantie;

– de geleverde producten voor een ander doel zijn gebruikt dan waarvoor zij normaliter zijn bestemd of naar het oordeel van Nero Water op onoordeelkundige wijze zijn gebruikt, opgeslagen of vervoerd;

– de schade is veroorzaakt door nalatigheid van wederpartij of doordat wederpartij in strijd heeft gehandeld met instructies, aanwijzingen en adviezen van Nero Water;

– wederpartij niet aan zijn verplichtingen jegens Nero Water (zowel financieel als anderszins) heeft voldaan;

– zonder schriftelijke toestemming van Nero Water door derden werkzaamheden aan het uitgevoerde werk zijn verricht.

Artikel 12. OPSCHORTING EN ONTBINDING

12.1. Nero Water is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien:

– wederpartij de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt;

– na het sluiten van de overeenkomst Nero Water ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de wederpartij de verplichtingen niet zal nakomen. In geval er goede grond bestaat te vrezen dat de wederpartij slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen, is de opschorting slechts toegelaten voor zover de tekortkoming haar rechtvaardigt;

– wederpartij bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is;

12.2. Voorts is Nero Water bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht;

12.3. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Nero Water op de wederpartij onmiddellijk opeisbaar. Indien Nero Water de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt zij haar aanspraken uit de wet en overeenkomst;

12.4. Nero Water behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen.

Artikel 13. KEURING

13.1. De geleverde apparaten en producten worden voor de aflevering door Nero Water gecontroleerd. Indien sprake is van een huurovereenkomst is wederpartij eveneens verplicht het gehuurde te inspecteren op gebreken en/of beschadigingen. Indien deze inspectie niet leidt tot het maken van schriftelijk vastgelegde opmerkingen, wordt geacht dat de wederpartij het gehuurde van Nero Water in goede staat heeft ontvangen en zal de wederpartij aansprakelijk zijn voor de na retourneren van het gehuurde geconstateerde beschadigingen en/of defecten. Wederpartij is gehouden de beschadigingen en/of defecten te vergoeden. Mocht het gehuurde tijdens de huurperiode beschadigen en/of defect gaan, dan wordt de Nero Water hiervan onverwijld (tijdens de huurperiode) op de hoogte gebracht;

13.2. De wederpartij is gehouden het gehuurde uitsluitend te gebruiken voor hetgeen het bestemd is en zorgvuldig te gebruiken en te bewaken;

13.3. De wederpartij is verantwoordelijk voor dagelijkse controle van de gehuurde goederen en het normale onderhoud. Mocht wederpartij dit nalaten en hierdoor beschadigingen en/of defecten aan het gehuurde ontstaan, dan is de huurder gehouden deze te vergoeden.

Artikel 14. AANSPRAKELIJKHEID

14.1 Nero Water is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Nero Water is uitgegaan van door de wederpartij verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens;

14.2 Nero Water is niet aansprakelijk voor schade ontstaan als gevolg van enige tekortkoming in de nakoming van haar verbintenis(sen) jegens wederpartij, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld van Nero Water of leidinggevende ondergeschikten;

14.3. De wederpartij als huurder is verplicht een verzekering af te sluiten ter dekking van de bij artikel 3a.7 bedoelde aansprakelijkheid

14.4. Indien Nero Water aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld;

14.5. Indien Nero Water aansprakelijk is voor directe schade, dan is die aansprakelijkheid beperkt tot maximaal gelijk aan het declaratiebedrag, althans dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft, althans tot maximaal EURO 2.500,00 (Zegge: vijfentwintighonderd euro).

14.6. In afwijking van hetgeen onder 2. van dit artikel is bepaald, wordt bij een opdracht met een langere looptijd dan zes maanden, de aansprakelijkheid verder beperkt tot het over de laatste zes maanden verschuldigde honorariumgedeelte;

14.7. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:

– de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden;

– de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Nero Water aan de overeenkomst te laten beantwoorden, tenzij deze niet aan Nero Water toegerekend kunnen worden;

– de redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover wederpartij aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden;

14.8. Nero Water is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

Artikel 15. RISICO-OVERGANG

Het risico van verlies of beschadiging van de zaken die voorwerp van de overeenkomst zijn, gaat op wederpartij over op het moment waarop deze aan wederpartij juridisch en/of feitelijk worden geleverd en daarmee in de macht van wederpartij of van een door wederpartij aan te wijzen derden worden gebracht.

Artikel 16. OVERMACHT

16.1. Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen, voor hun rekening komt;

16.2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Nero Water geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Nero Water niet in staat is de verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van Nero Water worden daaronder begrepen;

16.3. Nero Water heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat Nero Water zijn verplichtingen had moeten nakomen;

16.4. Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij;

16.5. Voor zover Nero Water ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk haar verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Nero Water gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te declareren. Wederpartij is gehouden deze declaratie te voldoen als ware het een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 17. PARTIELE NIETIGHEID
Indien één of meer bepalingen uit deze overeenkomst met wederpartij niet of niet geheel rechtsgeldig zijn, blijven de overige bepalingen volledig in stand. In plaats van de ongeldige bepalingen geldt een passende regeling, die de bedoeling van partijen en het door hen nagestreefde economisch resultaat op juridisch effectieve wijze zo dicht mogelijk benadert.
Artikel 18. PLAATS VAN NAKOMING, TOEPASSELIJK RECHT, BEVOEGDE RECHTER
18.1. De vestigingsplaats van Nero Water is de plaats waar wederpartij aan zijn verplichtingen jegens Nero Water moet voldoen, tenzij dwingende bepalingen zich daartegen verzetten;
18.2. Op alle aanbiedingen en overeenkomsten van Nero Water is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing;
18.3. Alle geschillen, die ontstaan naar aanleiding van de tussen wederpartij en Nero Water gesloten overeenkomst danwel van nadere overeenkomsten, die daarvan het gevolg mochten zijn, zullen worden beslecht door de daartoe bevoegde rechter.

Artikel 19. WIJZIGING, UITLEG en VINDPLAATS VAN DE VOORWAARDEN

19.1. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel;

19.2. In geval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend;

19.3. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van de  totstandkoming van de overeenkomst.

Nog geen 18?

Sorry, je moet de wettelijke leeftijd hebben om deze site te bezoeken

Leeftijds verificatie

Om deze webwinkel te bezoeken moet u 18 jaar of ouder zijn.